Welke onderwerpen horen bij welk Kamerlid?

Portefeuilleverdeling.

Klaas Dijkhoff

 • Fractievoorzitter
 • Commissie AIVD

 

Thierry Aartsen

 • EZK Mededinging en marktordening, Consumenten, Aanpak regeldruk, MKB, Digitalisering, Europese Structuurfondsen, ATR

 

Bente Becker

 • SZW integratie en inburgering
 • J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Internationaal migratiebeleid

 

Martijn Bolkestein

 • VWS preventie
 • J&V Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie

 

Albert van den Bosch

 • DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering, Veteranenbeleid, Reservisten.

 

André Bosman

 • BUZA Europa
 • BZK Koninkrijksrelaties
 • BZK AIVD

 

Remco Dijkstra

 • I&W Weginfrastructuur, Water, Scheepvaart, Luchtvaart

 

Zohair el Yassini

 • OCW Cultuur (o.a. Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Bibliotheek en letterenbeleid, monumenten); OCW Media;
 • OCW Emancipatie

 

Tobias van Gent

 • BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders;
 • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet,
  Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Kansspelen, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid
  van meningsuiting
 • VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers


Mark Harbers

 • EZK Energiebeleid, Klimaat, Nederlandse Emissieautoriteit
 • LNV Stikstofproblemen

 

Rudmer Heerema

 • VWS Sportbeleid
 • OCW Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Archiefbeleid, Inspectie van het Onderwijs

 

Sophie Hermans

 • Vice-fractievoorzitter
 • Campagneleider

 

Daniel Koerhuis

 • BZK Wonen en bouwen, Dienst huurcommissie

 

Sven Koopmans

 • BUZA Buitenlands beleid
 • BUZA Internationaal cultuurbeleid
 • BUZA Verlenging missies inclusief art 100

 

Antoinette Laan-Geselschap

 • VWS Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care & Jeugd, SCP, NZA

 

Roald van der Linde

 • FIN Thesaurie en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen, Rijksuitgaven
 • SZW Pensioenstelsel, AOW
 • BZK Burgemeesterbenoemingen

 

Helma Lodders

 • LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA
 • FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken

 

Jan Middendorp

 • BZK Rijksdienst, ABD, Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG), Rijksvastgoedbedrijf en SSO’s (VBR), Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RTW, stichtingen), Beperking regeldruk Burgers, Grensoverschrijdende samenwerking,  Normering topinkomens

 

Chantal Nijkerken-de Haan

 • SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong, Kindregelingen, Kinderopvang, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • OCW VVE

 

Kelly Regterschot

 • BZK Ruimtelijk ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie); BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster
 • VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen, GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, VWS-domein voor Bes-eilanden
 • VWS Maatschappelijke diensttijd

 

Bart Smals

 • SZW Arbeidsmarktdiscriminatie; SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht
 • OCW MBO
 • OCW Groen onderwijs
 • AZ Koninklijk Huis

 

Mark Snoeren

 • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Financiën mede-overheden, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom.

 

Ockje Tellegen

 • VWS Medisch ethische vraagstukken

 

Judith Tielen

 • SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, Participatie ouderen, Arbeidsmigratie, UWV;
 • OCW Volwasseneducatie (incl. Leven lang leren)

 

Hayke Veldman

 • VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs (opiumwet), Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur

 

Aukje de Vries

 • FIN Rijksbegroting
 • FIN Europees en internationaal monetair beleid
 • EZK Gaswinning Groningen, Staatstoezicht Mijnen
 • Wadden

 

Arne Weverling

 • LNV Visserij, Natuur, Tuinbouw, Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals, Dierenwelzijn, Kwekersrecht, Dienst Landelijk Gebied
 • EZK Telecom, Post, Agentschap Telecom
 • BUHA-OS Internationale handel, OS (incl. sustainable development goals)

 

Dennis Wiersma

 • OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid
 • OCW Leraren: beleid en opleidingen
 • OCW Duo
 • OCW RCE, Nationaal Archief;
 • EZK Macro-economisch beleid, Europees economische beleid; EZK Innovatiebeleid; EZK Topsectoren- en industriebeleid; EZK Rijksdienst Ondernemend Nederland

 

Jeroen van Wijngaarden

 • J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, Justitieel jeugdbeleid, Aanpak recidive, Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, preventie, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming
 • J&V MH17
 • Parlementaire ondervraging Kinderopvangtoeslag

 

Martin Wörsdörfer

 • VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • SZW Armoede en schuldhulpverlening

 

Dilan Yesilgöz-Zegerius

 • J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Cyber security, Drugsbeleid

 

Erik Ziengs

 • I&W Milieu, Bodem, OV en Spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving
 • Initiatiefwetten Markt & Overheid / drank & Horeca
Heb je een vraag? App ons!