Welke onderwerpen passen bij welk Kamerlid?
Portefeuilleverdeling

Dijkhoff

 • Fractievoorzitter
 • Commissie AIVD

Azmani

 • J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Mensenhandel (inclusief mensensmokkel) en prostitutie, Internationaal migratiebeleid
 • BZK AIVD/WIV

Becker

 • BUHA-OS Internationale handel, OS (incl. sustainable development goals), Internationale milieu- en klimaatbeleid
 • SZW integratie en inburgering

Van den Bosch

 • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Financiën mede-overheden, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom
 • DEF veteranenbeleid, reservisten

Bosman

 • DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering
 • BZK Koninkrijksrelaties

Ten Broeke

 • BUZA Buitenlands beleid inclusief art 100 en verlengingen missies
 • BUZA Internationaal cultuurbeleid
 • BUZA J&V MH17

Dijkstra

 • I&W Weginfrastructuur, Water, Scheepvaart, Luchtvaart

El Yassini

 • SZW Arbeidsmarktdiscriminatie
 • OCW MBO
 • VWS Maatschappelijke diensttijd

Van Haga

 • SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht
 • VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • OCW Groen onderwijs

Heerema

 • VWS Sportbeleid
 • OCW Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Archiefbeleid, Inspectie van het Onderwijs

Hennis

 • FIN Rijksbegroting
 • FIN Europees en internationaal monetair beleid

Hermans

 • VWS Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care & Jeugd, SCP, NZA

Koerhuis

 • BZK Wonen en bouwen, Dienst huurcommissie

Koopmans

 • BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders
 • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Kansspelen, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting

Laan

 • BZK Ruimtelijk ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
 • BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening
 • BZK Kadaster
 • OCW Cultuur (o.a. Erfgoedinspectie, Bibliotheek en letterenbeleid, monumenten)

De Lange

 • VWS: Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen, GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, VWS-domein voor Bes-eilanden
 • SZW Armoede en schuldhulpverlening

Van der Linde

 • FIN Thesaurie en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen
 • SZW Pensioenstelsel 

Lodders

 • LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA
 • FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken

Middendorp

 • BZK Grensoverschrijdende samenwerking, Rijksdienst, ABD, Informatiesamenleving en overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort en BRP), SSO’s, Verzelfstandigingsbeleid, beperking regeldruk, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector en WNT, Wet op de lijkbezorging, Rijksvastgoedbedrijf, Renovatie Binnenhof, Masterplannen rijksgebouwen

Mulder

 • BUZA Europa

Nijkerken

 • SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong, Kindregelingen, Kinderopvang, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • OCW VVE

Van Oosten

 • AZ Koninklijk Huis
 • J&V Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie, Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, Justitieel jeugdbeleid, Aanpak recidive, Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, preventie, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming

Rutte

 • J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Cyber security, Drugsbeleid

Tellegen

 • VWS Medisch ethische vraagstukken

Tielen

 • VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid
 • OCW Leraren: beleid en opleidingen
 • OCW Duo
 • OCW RCE, Nationaal Archief

Veldman

 • EZK Macro-economisch beleid, Europees economische beleid
 • EZK Innovatiebeleid
 • EZK Topsectoren- en industriebeleid
 • EZK Rijksdienst Ondernemend Nederland
 • VWS Preventie, gezondheidsbevordering (leefstijl) 

De Vries

 • VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs, Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Medische biotechnologie, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur
 • Wadden

Weverling

 • LNV Visserij, Natuur, Tuinbouw, Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals, Dierenwelzijn, Kwekersrecht, Dienst Landelijk Gebied
 • EZK Telecom, Post, Agentschap Telecom

Wiersma

 • SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, AOW, Participatie ouderen, Arbeidsmigratie, UWV
 • OCW Volwasseneducatie (incl. Leven lang leren)

Wörsdörfer

 • EZK Mededinging en marktordening, Consumenten, Aanpak regeldruk, MKB, Digitalisering, Europese Structuurfondsen, ATR

Van ’t Wout

 • Vice-fractievoorzitter
 • Campagneleider gemeenteraadsverkiezingen

Yesilgöz

 • EZK Energiebeleid, Klimaat, Staatstoezicht Mijnen, Nederlands emissieautoriteit
 • OCW Emancipatie, Media

Ziengs

 • I&W Milieu, Bodem, OV en Spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving
 • Initiatiefwetten Markt & Overheid / drank & Horeca
Heb je een vraag? App ons!
Whatsapp +31623937475