Welke onderwerpen horen bij welk Kamerlid?

Portefeuilleverdeling.

Sophie Hermans

• Fractievoorzitter
• Commissie AIVD

Thierry Aartsen

• Campagneleider
• EZK/SZW Steunpakketten corona

Bente Becker​

• Vicefractievoorzitter
• SZW integratie en inburgering

Harry Bevers

• Wadden
• SZW Armoede en schuldhulpverlening
• OCW Volwasseneducatie (incl. Leven lang leren)

Ruben Brekelmans

• BUZA Buitenlands beleid
• BUZA Internationaal cultuurbeleid
• BUZA Verlenging missies inclusief art. 100
• J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Internationaal migratiebeleid

Thom van Campen

• LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA
• LNV Stikstofproblematiek
• LNV Natuur

Zohair El Yassini

• OCW MBO
• OCW Groen Onderwijs
• SZW Arbeidsmigratie
• SZW Arbeidsmarktdiscriminatie

Ulysse Ellian

• J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, , Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme
• J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet
• Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting

Silvio Erkens

• EZK Klimaat, Energiebeleid, Nederlandse Emissieautoriteit

Peter de Groot

• BZK; Wonen en Bouwen

Erik Haverkort

• I&W Milieu, Bodem, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving
• LNV Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals en dierenwelzijn

Rudmer Heerema

• VWS Sportbeleid
• VWS Preventie
• OCW Bewegingsonderwijs
• J&V Kansspelen
• AZ Koninklijk Huis

Jacqueline van den Hil

• VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen, VWS-domein voor BES-eilanden
• VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
• SZW Kindregelingen/Kinderopvang

Eelco Heinen

• FIN Rijksbegroting
• FIN Europees en internationaal monetair beleid
• FIN Thesaurier en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen, Rijksuitgaven
• EZK Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid; Groeifonds

Folkert Idsinga

• FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken

Jan Klink

• BUHA-OS Internationale handel, Ontwikkelingssamenwerking (incl. sustainable development goals)

Daniel Koerhuis

• I&W Weginfrastructuur
• I&W Luchtvaart en Scheepvaart

Daan de Kort

• SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong,, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, Toegankelijkheid, WIA
• SZW Participatie ouderen
• SZW UWV

Roelien Kamminga

• BUZA Europa
• BZK Koninkrijksrelaties

Ingrid Michon

• J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Drugsbeleid, Zedenwetgeving
• Tijdelijke commissie parlementaire enquête fraude en dienstverlening

Fahid Minhas

• I&W OV & Spoor
• I&W Water
• BZK Ruimtelijke ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie);
• BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster

Daan de Neef

• VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke diensttijd
• VWS GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Mariëlle Paul

• OCW Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Inspectie van het Onderwijs
• OCW VVE
• FIN Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag-affaire

Chris Simons

• SZW Arbeidsomstandigheden
• SZW Inspectie & toezicht

Pim van Strien

• OCW Media, Cultuur en Archiefbeleid
• EZK Industrie- en topsectorenbeleid
• EZK Innovatiebeleid

Hawre Rahimi

• EZK MKB en ondernemerschap

Queeny Rajkowski

• EZK Digitalisering
• BZK Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG)
• EZK Telecom, Post, Agentschap Telecom
• BZK AIVD
• J&V Cyber security

Bart Smals

• SZW Pensioenen en AOW
• SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, Participatie ouderen, UWV; ZZP

Mark Strolenberg

• BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Financiën medeoverheden, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom
• BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders

Ockje Tellegen

• Fractiesecretaris

Judith Tielen

• VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs (Opiumwet), Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur
• VWS: Corona
• Parlementaire enquête Groningen Gaswinning (ondervoorzitter)

Peter Valstar

• DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering, Veteranenbeleid, Reservisten
• LNV Tuinbouw, Kwekersrecht, Visserij

Ruud Verkuijlen

• J&V Justitieel jeugdbeleid, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming, Aanpak recidive, preventie
• J&V Criminaliteitsaanpak Mensenhandel en prostitutie

Hatte van der Woude

• OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid, OCW Leraren: beleid en opleidingen, Duo, RCE, Nationaal Archief; Emancipatie
• OCW Emancipatie

Jeroen van Wijngaarden

• J&V MH17
• EZK Gaswinning Groningen, Staatstoezicht Mijnen
• VWS Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care & Jeugd, SCP, NZA
• VWS Medisch ethische vraagstukken